Kućni red

 

Na temelju članka 86. stavak 1. podstavak 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96.) i Statuta Udruge vlasnika apartmana i poslovnih prostora Turističko-stambenog naselja Gajac, (u skladu s provedbenim urbanističkim planom prema kojemu je turističko naselje izgrađeno), Udruga vlasnika apartmana i poslovnih prostora Turističko-stambenog naselja Gajac donosi sljedeći

 

KUĆNI RED

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Kućni red se određuje radi osiguranja reda, mira i čistoće u Turističko-stambenom naselju Gajac, kao i radi očuvanja apartmana, poslovnih prostora, zajedničkih dijelova, uređaja, zelenih površina, plaža, prometnica, dječjih i sportskih terena, sa svom pripadajućom opremom i uređajima.

 

Članak 2.

 

Odredbe ovog kućnog reda odnose se na sve osobe koje na temelju trajno ili privremeno koriste Turističko-stambeno naselje Gajac, kao i na osobe koje u naselje povremeno zalaze.

 

 

II. POSEBNE ODREDBE

 

1.       Korištenje apartmana i poslovnih prostora u Turističko-stambenom naselju Gajac

 

Članak 3.

 

Vlasnici, najmoprimci i zakupci apartmana, odnosno poslovnih prostora (nastavno: korisnici), dužni su prostorije koristiti pažnjom dobrog gospodara, posebice pazeći da druge vlasnike i korisnike ne ometaju u mirnom korištenju njihovih prostorija.

Korisnici su dužni vlastite prostorije, zajedničke dijelove, zelene površine, plaže i prometnice koristiti, čuvajući ih od oštećenja, u skladu s njihovom namjenom.

 

Članak 4.

 

Korisnici su dužni održavati red i čistoću zajedničkih prostorija, zelenih površina, plaže i prometnica.

Kroz prozore, vrata, balkone i lođe nije dopušteno bacati bilo kakve predmete, prolijevati tekućinu, kao ni isprašivati posteljinu, sagove, stolnjake, krpe i slične predmete.

 

Članak 5.

 

Cvijeće na balkonima i slično mora se držati u posudama koje su osigurane protiv pada i ne propuštaju vodu.

Cvijeće se zalijeva tako da se voda ne razlijeva i ne pada na pločnik te ne vlaži pročelje zgrade.

 

 

Članak 6.

 

Vrata, prozori, kapci i slično koji se otvaraju prema javnoj prometnoj površini ne smiju svojim položajem smetati prolaznicima.

 

Članak 7.

 

Prostorije u kojima se stvara buka moraju biti uređene tako da buka ne ometa druge korisnike.

 

Članak 8.

 

Nije dopušteno vikom, glasnim pjevanjem i sviranjem, glasnom uporabom uređaja za reprodukciju slike i zvuka (TV, radio, hi-fi i sl.) i sličnim postupcima narušavati mir u apartmanima i poslovnim prostorima, posebice u razdoblju od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati.

 

Članak 9.

 

Kućne ljubimce je dopušteno držati u apartmanima i poslovnim prostorima.

Za šetnju pasa dopušteno je koristiti šetnice, pri čemu su vlasnici obvezni pse nadzirati i držati na uzici te paziti da psi ne onečišćuju zajedničke površine i prostore naselja. Onečišćenje je vlasnik dužan ukloniti i deponirati u kontejnere za smeće.

Zabranjeno je kupanje i pranje pasa na plažama.

 

Članak 10.

 

U pogledu smještaja i držanja u stanu, odnosno poslovnom prostoru posuda sa zapaljivim tekućinama i ostalih zapaljivih predmeta, vrijede i primjenjuju se odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) i Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93).

 

 

2.       Korištenje zajedničkih dijelova i uređaja u Turističko-stambenom naselju Gajac

 

Članak 11.

 

Korisnici apartmana, poslovnih prostora, zelenih površina, prometnica, šetnica i plaža dužni su zajedničke dijelove koristiti u skladu s njihovom namjenom, održavajući red, mir i čistoću.

 

Članak 12.

 

        Vodovodne i sanitarne uređaje u svom apartmanu ili poslovnom prostoru vlasnici i korisnici su dužni održavati u ispravnom i urednom stanju, a tijekom zime instalaciju i uređaje osigurati od smrzavanja.

           U kanalizacijske mreže nije dopušteno bacanje otpada. Za vrijeme izbivanja iz apartmana ili poslovnog prostora posebno treba paziti da ne ostanu otvorene slavine i uključeni električni i plinski uređaji.

 

Članak 13.

 

          Uređajima koji su u zajedničkoj upotrebi smatraju se osobito vodovodni, kanalizacijski, ventilacijski i telefonski. Vlasnici i drugi korisnici apartmana i poslovnih prostora dužni su svoje i zajedničke prostorije i uređaje koristiti prema njihovoj namjeni i tehničkim propisima te održavati čistoću, red i mir.

          Na zemljištu koje pripada apartmanima i poslovnim prostorima zabranjeni su bilo kakvi radovi kojima se isto devastira, osim u slučaju odobrenja organa uprave nadležnog za komunalne poslove i pismene suglasnosti suvlasnika.

 

 

Članak 14.

 

         U kućnim prolazima, zajedničkim hodnicima, terasama, stubištima, zelenim površinama, prometnicama, šetnici i plažama nije dopušteno ostavljanje predmeta koji ometaju prolaz, uzrokuju nezgode te puštaju neugodne mirise, zapaljivih tvari koje mogu izazvati požar ili pak narušavaju izgled prostora. U i na navedenim prostorima nije dopušteno bilo kakvo onečišćavanje ili oštećivanje. Zajedničke veže, stubišta i hodnici moraju biti osvijetljeni.

 

Članak 15.

 

          Na neprohodne terase i krovišta dopušten je prilaz isključivo stručnim osobama radi popravka te montaže uređaja. Pri postavljanju antena i sl. Uređaja, ne smije se oštećivati krovni pokrov.

 

Članak 16.

 

         Zajednički vanjski dijelovi prostora koji služe upotrebi pojedinih objekata u turističkom naselju, namijenjeni su prvenstveno za boravak djece i uzgoj ukrasnog bilja. U dvorištu se mora održavati red, mir i čištoća. Nije dopušteno ostavljati građevinski materijal, otpad i sl., uništavati nasade ni prati automobile.

 

Članak 17.

 

Kućni otpad su korisnici apartmana i poslovnih prostora dužni uredno odlagati u kontejnere.

 

 

3.     Pravila ponašanja na plažama u Turističko-stambenom naselju Gajac

 

Članak 18.

 

Da bi gosti u potpunosti uživali u svim blagodatima kupanja i odmora, svi posjetitelji kao I davatelji usluga na kupalištima dužni su se pridržavati pravila ponašanja koja se donose radi sigurnosti i ugodnog boravka.

 

Na prostoru kupališta nije dopušteno:

 

1.     pristup kućnim ljubimcima i domaćim životinjama,

2.     uplovljavanje skuterima, brodicama, daskama za jedrenje, pedalinama i sl. u prostor za kupanje,

3.     promet i parkiranje svih vrsta motornih vozila,

4.     kampiranje i noćenje,

5.     bacanje opušaka i smeća izvan košara i kontejnera,

6.     puštanje glasne glazbe na plaži ili u obližnjim ugostiteljskim objektima koja remeti mir na plaži,

7.     igranje i izvođenje igara koje ugrožavaju sigurnost kupača i remete red na plaži,

8.     paljenje vatre,

9.     uporaba plinskih kuhala na otvorenom,

10.  nošenje lako zapaljivih i eksplozivnih naprava,

11.  ostavljanje ambalaže i otpadaka bilo koje vrste nakon odlaska s plaže,

12.  bacanje ambalaže i otpadaka u more.

 

            Mole se korisnici kupališta da:

-       štede vodu na sanitarijama, tuševima i mjestima gdje se toči pitka voda,

-       ako primijete zagađenje ili otpuštanje nečistoća u more, otvorenu vatru ili požar, odmah obavijeste Upravitelja plaže - komunalnog redara.

 

Najstrože se zabranjuje narušavanje javnog reda i mira neprihvatljivim ponašanjem, postupcima ili aktivnostima na plaži i njenoj neposrednoj blizini (parkiralište, zelene površine, ugostiteljski objekti i dr.).

Zbog nepoštivanja odredbi kupališnog reda upravitelj plaže - komunalni redar može dotičnu osobu udaljiti s plaže, a u slučaju učestalog kršenja odredbi obavijestiti policijsku postaju Novalja i Gradsku upravu, koja je dužna poduzeti odgovarajuće mjere.

 

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

 

O primjeni Kućnog reda u Turističko-stambenom naselju Gajac brinu se svi korisnici apartmana, poslovnih prostora, zajedničkih dijelova, uređaja, zelenih površina, plaža, prometnica, parkirnih mjesta, dječjih i sportskih terena.

Za poštivanje Kućnog reda od strane osoba koje povremeno zalaze u turističko naselje brinu se korisnici apartmana i poslovnih prostora.

Svaki suvlasnik, odnosno korisnik apartmana ili poslovnog prostora ovlašten je i dužan o povredama Kućnog reda obavijestiti nadležna tijela.

Ovaj Kućni red obvezuje sve vlasnike apartmana, poslovnih prostora i ostale korisnike.